Villa Gromadzyń

Regulamin obiektu

Regulamin Villa Gromadzyń

 1. Goście przebywający w domku, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.Przez cały okres pobytu obowiązuje zasada uszanowania dobrosąsiedzkich stosunków.
 2. Do korzystania z domku uprawnione są osoby zameldowane.
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 10:00 dnia następnego. W szczególnych przypadkach można ustalić inne godziny.
 4. Jest możliwość przedłużenia pobytu poza okres umówiony, jeśli poza okresem umówionym  nie nastąpiła rezerwacja.
 5. Rezerwacja domku nastąpi po wpłacie zadatku stanowiącego 30% całej należności. Wpłata zadatku stanowi równocześnie akceptację regulaminu. Pozostałą część należności za pobyt należy zapłacić przelewem lub gotówką w momencie zakwaterowania.
 6. Zakwaterowanie odbywa się na podstawie okazanego dokumentu tożsamości i podpisaniem regulaminu.
 7. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia do domku (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku). Obowiązuje kaucja w wysokości 300-500 zł/domek, która zostanie zwrócona w dniu wyjazdu.
 8. Najemca nie może przekazywać ani udostępniać domku osobom trzecim; domek nie może być zamieszkany przez większą ilość osób, aniżeli zgłoszoną przy rezerwacji.
 9. W domku znajduje się pościel na jeden okres wynajmu.
 10. Domki są przekazywane gościom w użytkowanie i odbierane przy wyjeździe przez osobę upoważnioną. Prosimy o wcześniejsze zgłaszanie godziny wyjazdu, w celu umożliwienia sprawnego odbioru domku.
 11. Domki są zawsze posprzątane i takie należy pozostawić po swoim pobycie. Wszelkie śmieci wyrzucamy we własnym zakresie.
 12. W domkach obowiązuje całkowity zakaz przenoszenia mebli i łóżek.
 13. Najemca ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych powstałe z jego winy lub winy osób go odwiedzających w okresie trwania umowy najmu.
 14. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia domku prosimy  Gości o natychmiastowe poinformowanie właściciela, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg  kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu. 
 15. W związku z ponoszeniem przez Rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci, zwracamy się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi.
 16. Na obiekcie obowiązuje cisza nocna 22:00-7:00.
 17. W wypadku chęci przedłużenia pobytu ponad ustalony termin, prosimy o możliwie szybkie zgłaszanie zapotrzebowania u właściciela.
 18. Za rzeczy pozostawione w domku właściciel nie ponosi odpowiedzialności. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku.
 19. Przebywanie psów na terenie domku dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym.
 20. Właściciel nie ponosi odpowiedzialność za mienie wartościowe pozostawione w domku w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym.  Miejsce postojowe przy domku jest miejscem niestrzeżonym, właściciel nie ponosi odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 21. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia domku, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie o tym właściciela i żądania podjęcia środków zaradczych.
 22. Ze względu na drewnianą konstrukcję domku należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny, kominek),  nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych  lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.Ze względu na bezpieczeństwo, zabronione jest używanie w domku urządzeń elektrycznych nie stanowiących wyposażenia domku.
 23. Na terenie w okół domku obowiązuje zakaz palenia ognisk, istnieje specjalnie wyznaczone do tego miejsce.
 24. Drzewo kominkowe poukładane w okół domków służy wyłącznie do ogrzewania (palenia w kominkach).
 25. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 26. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I jak się je użytkuje.
 27. Właściciel  zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu domku przez Gości, nie przestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających  w rażący sposób wypoczynek innym sąsiadom.
 28. W dniu wynajęcia domku domek jest posprzątany. Uprzejmie prosimy o oddanie go w takim samym stanie, w przeciwnym wypadku z kaucji potrącona będzie kwota 200 zł. Celem wynajęcia firmy sprzątającej.
 29. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążani dodatkowymi opłatami.
 30. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.

Polityka prywatności

Administratorem Twoich danych osobowych jest Piotr Jarosiewicz FPHU PARMA, NIP: 684005540, REGON: 371012754.

 1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
 2. Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”, „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
  Dane osobowe podawane w formularzach na stronie są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

Administrator Danych

  1. Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów.
  2. Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter
  3. Dane osobowe przetwarzane są:
   – zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
   – zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
   – w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,
   – w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą
   – w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli na przykład zapisałeś się na newsletter
  4. Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: info@villagromadzyn.pl
  6. Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.
  7. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
  8. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
  9. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
  10. Wdrożyliśmy szyfrowanie danych oraz mamy wprowadzoną kontrolę dostępu dzięki czemu minimalizujemy skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych.
  11. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.
  12. Dodatkowe dane osobowe, jak adres e-mail, zbierane są jedynie w miejscach, w których użytkownik wypełniając formularz wyraźnie wyraził na to zgodę. Powyższe dane zachowujemy i wykorzystujemy tylko do potrzeb niezbędnych do wykonania danej funkcji.
  telefon

  tel. +48 502 178 805

  lokalizacja

  Stacja Narciarska "Gromadzyń"
  38-700 Ustrzyki Dolne

  e-mail

  kontakt@villagromadzyn.pl

  Copyright 2020 Apartamety Villa Gromadzyń